ชนเผ่าพื้นเมืองมอแกลน

ศูนย์ภูมิวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองมอแกลน

ประวัติศาสตร์

ชาวมอแกลน ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยมายาวนาน ตั้งแต่ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าของ "พ่อตาสามพัน" ซึ่งเป็นบรรพบุรุษชาวมอแกนที่ได้รับการยอมรับและนับถือของมอแกลนในปัจจุบัน หมู่บ้านของชาวมอแกลนอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านในแผ่นดินริมฝั่ง

ชาวมอแกลนส่วนใหญ่ทำประมงหาสัตว์ทะเลตามชายฝั่ง ชายหาด และตามป่าชายเลน ชาวมอแกลนจะอพยพเคลื่อนย้ายออกชากชุมชนเดิมก็เนื่องด้วยเกิดโรคระบาด มีผู้คนล้มตาย มีสัตว์ร้าย โจรผู้ร้าย และในช่วงเกิดศึกสงคราม หรือภัยพิบัติ เช่น สึนามิ ชาวมอแกลนในหลายชุมชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลได้รับความเสียหาย ต้องมีการอพยพไปอยู่บ้านพักชั่วคราวและไปอยู่หมู่บ้านสร้างใหม่

วิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ชาวมอแกลนส่วนใหญ่นับถือผีบรรพบุรุษ

  • พ่อตาสามพัน บรรพบุรุษชาวมอแกลน ที่ได้รับการเคารพและนับถือ โดยมีศาลพ่อตาสามพันตั้งอยู่บริเวณชายหาดบางสัก ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ชาวมอแกลนจะมีพิธีกรรมประจำปีในเดือน 4 จันทรคติ
  • พ่อตาหลวงจักร บรรพบุรุษที่ชาวมอแกลนลำปี ให้ความเคารพนับถือ ที่เชื่อว่าเป็นวิญญาณที่มีอำนาจ สามารถดูและและปกป้องให้พ้นจากอันตรายต่างๆ ได้ วิญญาณพ่อหลวงจักรสถิตอยู่ในจอมปลวกที่ตั้งอยู่บ้านลำปี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มีการจัดพิธีกรรมไหว้พ่อตาหลวงจักรเป็นประจำทุกปีในเดือน 5 จันทรคติ

การตั้งถิ่นฐานของมอแกลน

อัพเดตข้อมูลประชากรชนเผ่าพื้นเมืองมอแกน (เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลในเครือข่ายศูนย์ภูมิวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเท่านั้น)

ประชากรมอแกลน

ชนเผ่าพื้นเมืองมอแกลน มีประชากรมากเป็นอันดับสองรองจากอูรักลาโว้ย ในกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองแถบชายฝั่งทะเล หรือ "ชาวเล" 3 กลุ่มชาติพันธุ์